Weboldalunk cookie-kat használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálható, hogyan gondoskodunk az adatok védelméről.
x

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató


Kedves Ügyfelünk!

2018. május 25-én hatályba lépett az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete.

A Rendeletben foglaltak alapján Társaságunk az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelést végző társaság: ÖKO 2000 Vállalkozás Szabó József e.v.

A társaság elérhetőségei:
6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5.
iroda@oko2000.hu
+36 30/964-2648

1. Értékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság erre kijelölt munkavállalóival az Akasztói Halgazdaságtól való vásárlásra.
A kezelt adatok köre: Név / telefonszám / lakhely (település)
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlás teljesítésétől számított 24 óra

2. Kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: A Társaság, mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából intézményeiben elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A Társaság vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, ill. a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a Társaság területén.
A kezelt adatok köre: A Társaság területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések
Az adatkezelés jogalapja: Vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel.
Az adatkezelés időtartama: A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján 3 nap.

A Társaság. a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 3 napon túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse. A beérkezett kérelem jogosságát a Társaság elbírálja, és a kérelem jogossága esetén gondoskodik a felvétel kimentéséről, és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.
Hatósági megkeresés esetén a Társaság a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a Társaság megsemmisíti.

3. Harmadik fél hozzáférése a személyes adatokhoz

Az érintett személyes adatait Társaságunk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Társaságunk nem továbbítja az érintett személyes adatait harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére. Az érintett személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:
Jogi kötelezettségek betartása: Társaságunk személyes adatokat továbbíthat, ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához, illetve amennyiben az illetékes hatóság vagy bíróság határozata vagy végzése alapján Társaságunk erre köteles. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a Társaságunkra irányadó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].
Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése: Társaságunknak szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (pl. feljelentés, büntetőeljárás, stb.). Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a Társaságunk jogos gazdasági érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].
Külső szolgáltatók igénybevétele: Társaságunk a működése során harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe. A Társaságunk által igénybe vett adatfeldolgozók kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az érintett személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a Társaságunk jogos gazdasági érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

4. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-15 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:
- ha kezelése jogellenes
- az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
- az érintett kéri
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
- ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
- ÖKO 2000 Vállalkozás Szabó József e.v.: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5., iroda@oko2000.hu, +36 30/964-2648
- Budapest Környéki Törvényszék: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu

2021. november 25.

Tisztelettel:
Az Akasztói Halgazdaság vezetősége